txtMenuT.jpgankieta
ankieta

Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny funkcjonować w naszej szkole?

Pokaż wyniki
ankieta

Projekt edukacyjny

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt edukacyjny

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, czyli pierwszych i drugich, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. W Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej uczniowie zespołowo podejmują planowe działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązań, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów

 w Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej

w Wałbrzychu

 

 1. Uczniowie Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie &21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 83,poz.562 z póż. zm.)
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji projektów edukacyjnych, które mają charakter międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji  wynosi od 3 tygodni do 8 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Projekt jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod i z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych obejmujący treści międzyprzedmiotowe  pod kierunkiem opiekuna projektu.
 4. Projekty uczniowskie mogą być realizowane w drugim semestrze klasy pierwszej, w klasie  drugiej; w wyjątkowych przypadkach kończą się w I semestrze klasy trzeciej.
 5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat   projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami w Statucie Gimnazjum.
 7. Wicedyrektor Gimnazjum jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych.
 8. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora Gimnazjum , którego zadaniem jest:

a.    zebranie od zespołów przedmiotowych propozycji tematów projektu, sporządzenie  listy zbiorczej i przedstawienie jej jdyrektorowi i Radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w szkole i na stronie internetowej Gimnazjum,

b.    monitorowanie stanu realizacji projektów,

c.    opracowanie harmonogramu realizacji i publicznej  prezentacji projektów,

d.    podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 1. Opiekun projektu  / opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie/  w szczególności odpowiada za :
 1.  
  1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i  treści podstawy programowej,
  2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów do poszczególnych zespołów projektowych,
  3. opracowanie karty projektu i innych dokumentów ( kontrakt z uczniem, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu),
  4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
  5. bieżące monitorowanie projektu,
  6. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego  realizację,
  7. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego (np. na forum klasy,     szkoły, na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami, itp.).
 1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a.    poinformowanie uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

b.    prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów, dotyczących w szczególności:

·         wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

·         monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

·         przekazywanie rodzicom informacji o wynikach monitorowania,

·         komunikowanie się z opiekunami projektu w sprawie oceniania zachowania ucznia ,

·         dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia  projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę/.

 1. Nauczyciele - w zakresie swoich kompetencji- są zobowiązani do udzielania wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także na prośbę opiekuna projektu - biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 2. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 5 do 12 osób, ustalanych losowo,  poprzez samodzielny dobór uczniów lub poprzez wybór nauczyciela.
 3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 4.  Temat projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
 5. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów    planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów  oraz ze wskazaniem opiekuna / opiekunów/ projektu jest zgłaszana  koordynatorowi przez opiekuna projektu /po przedstawieniu min. po 5 tematów przez przewodniczących zespołów Rady pedagogicznej/.
 6. Tematyka planowanych do realizacji projektów wraz z  harmonogramem przedstawiana jest przez zespół projektowy / wicedyrektor, koordynator, opiekun projektu/ dyrektorowi Gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku szkolnego.
 7.  Dyrektor w porozumieniu z Radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji , biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje Gimnazjum.
 8. Dopuszcza się – w wyjątkowych sytuacjach- modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna /opiekunów/ projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiają realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub wicedyrektorem Gimnazjum.
 9. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zakłóci realizacji podstawy programowej danego przedmiotu, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 10. Końcowa ocena projektu jest wyrażona stopniem wg skali ocen zapisanych w WSO  z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale także systematyczność pracy uczniów, aktywność i postawę w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 11. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną.
 12. W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informację o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe dołącza do dokumentacji klasowej i uwzględnia przy wystawianiu oceny zachowania.
 13. Dokumentacja dotycząca projektu zawiera: kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 14. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy Gimnazjum.
 15. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia Gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w Gimnazjum.
 16. Do 31 października każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o zasadach i  warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 17. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny udzielają nauczyciele     innych przedmiotów, w szczególności nauczyciele  bibliotekarze lub nauczyciele informatyki.
 18. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać dodatkowe godziny, wynikające z zatrudnienia.
 19. Do realizacji projektu uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich szkolnych środków dydaktycznych, w szczególności z biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej.