txtMenuT.jpgankieta
ankieta

Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny funkcjonować w naszej szkole?

Pokaż wyniki
ankieta

Regulamin Sypendium

Jesteś tu: » Strona główna » Regulamin Sypendium

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIUM

W SZKOŁACH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

STOWARZYSZENIE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

W KAMIENNEJ GÓRZE

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej z dnia 24.08.2005 r.

 

 

§ 1.

 

Promując szczególnie wybitne osiągnięcia uczniów ustala się stypendia naukowe

 

§ 2.

 

 1. Stypendia naukowe, zwane dalej stypendiami, przyznawane są :

 

 1. Za wyniki w nauce.
 2. Za wybitne osiągnięcia w:

2.1. Konkursach przedmiotowych.

2.2. Turniejach, zawodach i konkursach sportowych.

2.3. Konkursach i turniejach artystycznych.

2.4. Innych nie wymienionych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 oraz okazjonalnych

       organizowanych przez instytucje naukowe, kulturalne.

 

 

§ 3.

 

I.  Stypendia, o których mowa w §2., finansowane są przez Stowarzyszenie Edukacji

    Europejskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

II. Stypendia przyznawane są w każdym roku szkolnym.

 

III. Maksymalna kwota stypendium dla ucznia wynosi 100 zł miesięcznie

 

IV. W przypadku uzyskania przez ucznia prawa do otrzymania stypendium z różnych

tytułów uczeń otrzymuje stypendium w tej dziedzinie, w której kwota należnego stypendium jest najwyższa.

 

 

 

§ 4.

 

Kryteria, tryb przyznawania stypendium, zasady wypłacania.

 

I. Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają podane niżej kryteria:

 

 1. Stypendium, o którym mowa w §2 ust. I pkt. 1 wypłacane są w okresie

wrzesień – styczeń i  luty - czerwiec za wyniki w semestrach poprzednich

      i otrzymują je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej               

      lub końcoworocznej  z wymienionych przedmiotów :

 1. Język polski
 2. Historia
 3. WOS
 4. Matematyka
 5. Biologia
 6. Geografia
 7. Fizyka
 8. Chemia
 9. Język angielski

10. Język niemiecki

uzyskali następującą  średnią

 

5,8 – 6,0                    100 zł

5,5 – 5,7                      50 zł

5,2 – 5,4                      25 zł

 

 1. Stypendia, o którym mowa w § 2 ust. I  pkt. 2.1, wypłacane są przez okres pięciu miesięcy w następujących wysokościach:

2.1  W konkursach przedmiotowych, których końcowym etapem są finały na szczeblu wojewódzkim.

Laureat etapu wojewódzkiego  100 zł

Finalista etapu wojewódzkiego   50 zł

 

 1. Stypendia, o których mowa w § 2 pkt. 2.2 i pkt. 2.3, wypłacane są przez okres pięciu miesięcy i w następujących wysokościach:

 

      3.1. W zawodach, dla których końcowym etapem są finały na szczeblu

            województwa, premiowane są następujące miejsca:

            I  miejsce          100 zł

            II  miejsce                      50 zł

            III miejsce                      50 zł

            IV – V miejsce              25 zł

 

      3.2. W zawodach, dla których końcowym etapem są finały na szczeblu 

            strefowym, premiowane są następujące miejsca:

            I miejsce                          50 zł

            II miejsce                         25 zł

            III miejsce                        25 zł

 1. Stypendium, o którym  mowa w § 2 ust. I pkt. 2.4. wypłacane jest
   przez okres pięciu miesięcy i w następujących wysokościach:

4.1. Na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim

 

      I miejsce            50 zł

      II miejsce           25 zł

      III miejsce          25 zł

 

 1. Uczeń , którego zachowanie w wyniku śródrocznej lub końcoworocznej klasyfikacji zostało ocenione jako:

¨      Poprawne

¨      Nieodpowiednie

¨      Naganne

nie uzyskuje prawa do przyznania stypendium.

 

6. W przypadku uczniów klas trzecich stypendia, o których mowa § 2 ust. I pkt.1
     i pkt.2 są wypłacane przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy, poczynając
     od  miesiąca, w którym uczeń uzyskał prawo do stypendium jednak  nie
     dłużej niż do końca nauki (czerwiec) w danym roku szkolnym.

 

 1. W przypadku uczniów klas trzecich, którzy prawo do stypendium uzyskali
  w ostatnim miesiącu nauki (czerwiec) danego roku szkolnego, stypendium,
  o którym mowa w § 2 ust. I  pkt.1 i pkt.2,  wypłacane jest jednorazowo,
  w kwocie stanowiącej dwukrotność należnego stypendium.

 

 

II. Warunkiem wypłaty stypendium jest spełnienie przez uczniów kryteriów

    poświadczonych przez Radę Pedagogiczną, wychowawcę lub organizatorów

    konkursu, zawodów itp. (Zał. Nr 1)

 

Stypendia wypłacane są w sekretariacie szkoły lub na wskazany przez stypendystę      rachunek bankowy dnia 20 i 30 każdego miesiąca po wpłacie czesnego na podstawie listy zatwierdzonej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną przez
Zarząd Stowarzyszenia.

 

 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się z dniem, gdy stypendysta:

 

2.1. Przechodzi w ciągu roku szkolnego do szkoły, dla której organem
        prowadzącym  nie jest  Stowarzyszenie.

     2.2.  Został skreślony z listy uczniów.

 

 

§5.

 

I. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2005 r. i podlega opublikowaniu

   na tablicy  ogłoszeń w szkole (może być ogłoszony  także w internecie).

 

II. Z dniem 31.08.2005 r. traci moc dotychczasowy regulamin.

 

Pliki do pobrania